Generelle vilkår

Generelle vilkår
Følgende vilkår gjelder for Miljøgjenvinning AS (MG), med mindre noe annet er avtalt.

1.0 MG tjenester
MG forplikter seg til å ta hånd om de avtalte tjenester og varer og å utføre dette på en miljømessig forsvarlig og forskriftsmessig måte. MG forutsetter at kunden på sin side overholder gjeldende lover, forskrifter, tillatelser, krav og pålegg fra myndigheter.

1.1 Adgang til oppdragssted
Det er kundens ansvar å påse tilgjengelighet ved avhenting/tømming av beholdere og utføring av avtalt oppdrag for MG sin utførelse av tjenesten. Hvis nødvendig skal oppsamlingsutstyret være ryddet for snø, kjøreveien frem til hentestedet være brøytet, og eventuelt strødd. Kunde skal informere MG om alle typer hinder som i vesentlig grad påvirker tilgjengeligheten. Hvis MG må vente mer enn 5 minutter på grunn av forhold som kunde er ansvarlig for, vil kunden kunne bli belastet for dette (ventetid).

1.2 Behandlingsprosedyrer og veiledning m.v.
Dersom annet ikke er avtalt skal hentestedet være på bakkeplan og ikke lenger enn 20 meter fra biloppstillingsplass.
Kunden plikter å sørge for at avtalt oppsamlingsutstyr ikke inneholder andre materialer enn det som er avtalt eller det oppsamlingsutstyret er ment for. Hvis det skulle forekomme avvik fra dette, vil sorteringsgebyr og omklassifiseringsavgift tilkomme. MG vil kontrollere utstyr før henting, og kan nekte å frakte dette vekk dersom innholdet er i strid med avtalen eller myndighetenes bestemmelser. MG plikter i slike tilfeller umiddelbart å varsle kunden.
Det må aldri kastes eksplosivt eller radioaktivt materiale i noe av MG sitt oppsamlingsutstyr. Risikoavfall skal kun samles i spesielt tilpasset og merket oppsamlingsutstyr.

1.3 Utplassering av oppsamlingsutstyr
MG utplasserer avtalt oppsamlingsutstyr hos kunden, etter kundens anvisning. Kunde er ansvarlig for at oppsamlingsutstyret plasseres på underlag som ikke hindrer eller forsinker tømming, fylling av oppsamlingsutstyret gjøres av kunden. Ønsker kunden å endre plassering av oppsamlingsutstyr, skal dette avtales i forkant.

1.4 Ekstra kostnader
Ekstra kostnader som påløper under utførelse av tjenesten vil bli belastet kunden iht. gjeldende satser. Dette kan f.eks. være; bomavgift, offentlige avgifter, fergekostnader, overtid, ekstra avfall, hjelpemann. Dette gjelder både for utførelse av enkeltoppdrag og ved rutekjøring.

1.5 Oppfylling av oppsamlingsutstyr
Oppsamlingsutstyret må ikke fylles ut over sin høyde eller bredde eller tillatte vekt. Det må heller ikke fylles tyngre enn det som tillates for transport av gods på aktuell kjørestrekning. MG kan nekte å utføre oppdrag dersom dette ikke overholdes.

1.6 Henting av varer fra oppsamlingsutstyr
Beholdere til komprimatorer må vare tatt ut av komprimator for å bli tømt. Papp- og plastballer må være tatt ut av pressen, og være tilgjengelig for henting med jekketralle.

1.7 Ansvar for oppsamlingsutstyr
Kunden har ansvar for oppsamlingsutstyr og kan bli erstatningsansvarlig grunnet feil behandling eller skadeverk. Oppsamlingsutstyr må sikres slik at det ikke blir skadet eller forvolder skade på 3 part. Nødvendig vask innvendig/utvendig er kundens ansvar.

1.8 Priser
Prisene fremgår av eget vedlegg. Dersom annet ikke er avtalt kan prisene endres uten forutgående varsel. Om ikke annet er avtalt gjelder alle varepriser levert MG sine anlegg.

1.9 Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelsene på faktura/kreditnota er netto pr. 10 dager. Ved for sen betaling, beregnes forsinkelsesrente i samsvar med den til enhver tid gjeldende lov om rente ved forsinket betaling fra forfallsdato og til betaling skjer.

1.10 Fakturering av avviksgebyrer
Dersom ikke annet er avtalt gjelder våre definerte standarder for både varer, tjenester og utstyr. Disse er sendt ut via mail og informasjon/klistremerker på utstyr. Avvik fra definert standard eller våre generelle vilkår blir belastet kunden iht. gjeldende avviksbestemmelser.
For å dekke våre kostnader knyttet til fakturering vil kunden bli belastet med administrasjonsgebyr iht. gjeldende sats.

1.11 Reklamasjoner
Eventuelle reklamasjoner må fremsettes skriftlig og senest innen 14 dager fra reklamasjonsgrunnlaget oppstod.

1.12 Tidspunkt og rutiner for henting av avfall og utførelse av oppdrag
MG vil tilstrebe å utføre oppdrag til avtalt tid. Hvis dette likevel ikke lar seg gjøre skal MG så langt det er praktisk mulig varsle kunden og avtale nytt tidspunkt for utførelse av oppdrag. MG fraskriver seg imidlertid et hvert ansvar for mulige tap/krav som følge av manglende henting/utførelse av oppdrag.

1.13 Bestilling av oppdrag
Oppdrag som ønskes utført utenfor normale åpningstider vil bli belastet med overtidsgebyr som følger: 50 % mellom kl. 16.00 og kl. 20.00 og 100% mellom kl. 20.00 og kl. 07.00 på hverdager, unntatt bevegelige helligdager.
Bestilte oppdrag vil normalt bli utført påfølgende virkedag. Når kapasiteten tillater det kan MG etter avtale utføre oppdrag innen 2 timer (hasteoppdrag), mot et tillegg i prisen.

1.14 Underentreprenører
MG har rett til å benytte seg av underentreprenører ved utførelse av arbeid iht. nærværende kontrakt. Disse skal følge de samme krav til prosedyrer m.v. som fremgår av avtalen.

1.15 Forsikring og ansvar for utstyr
Dersom MG sitt materiell påføres skade eller blir ødelagt som følge av forhold som kunden svarer for, skal skaden dekkes av kunden, det samme gjelder utstyr som blir borte/forsvinner i kundes forvaring.

1.16 Disposisjonsrett på avfallet
Kunden er i henhold til myndighetenes bestemmelser ansvarlig for avfallet frem til sluttdisponering har funnet sted. MG har disposisjonsretten på det innsamlede materiale etter avhenting hos kunden og styrer hvor dette skal leveres, behandles og slutt disponeres. MG vil gjøre dette i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

1.17 Rapportering
Partene skal holde hverandre underrettet om forhold som har betydning for gjennomføringen av avtalen og søke å utbedre feil og mangler fortløpende.

1.18 Tap av nøkkel
Dersom nøkkel som kunden har utlevert til MG skulle komme bort, erstattes kun kostnadene til kopiering av ny nøkkel. Kostnader forbundet med utskifting av låsesystemer eller andre eventuelle følgetap erstattes ikke.

1.19 Mislighold
Ved mislighold kan hver av partene påberope misligholdsbeføyelser og kreve avtalen hevet, herunder krav om utbedring, prisavslag og erstatning.
MG har til enhver tid rett til å stanse oppdrag på grunn av ikke uvesentlig kvalitetsavvik eller på grunn av manglende dokumentasjon på hva avfallet består av.
Ved betalingsmislighold har MG rett til å suspendere sine tjenester under avtalen inntil kunden har betalt.
Før avtalen endelig heves skal parten som ønsker heving kalle inn til forhandlingsmøte, hvor det forsøkes å finne en løsning som medfører at kontraktsforholdet kan fortsette. Dersom utbedring i slike tilfeller ikke har funnet sted innen fristen, kan avtalen heves med øyeblikkelig virkning. Erklæring om heving skal skje skriftlig. Dersom kunden mener det foreligger mangler ved oppdragets utførelse, plikter kunden å reklamere skriftlig til MG innen 10 dager fra mottatt faktura.

1.20 Endringer og tillegg
MG har rett til å foreta de endringer i avtalen som er nødvendige for at den til enhver tid skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

1.21 Bemanning
Partene skal påse at arbeid under avtalen blir utført av kvalifisert personell og at arbeidet utføres etter gjeldende lover og forskrifter.

1.22 Særvilkår
Ovenstående standard betingelser kommer til anvendelse mellom partene med mindre noe annet skriftlig fremgår av avtalen som er tegnet mellom partene.

1.22.1 Særskilte bestemmelser for farlig avfall
MG kan besørge innsamling, transport og destruksjon i samsvar med gjeldende lover, regler og gitte tillatelser. Transport av farlig avfall skal skje iht. det til enhver gjeldende ADR-reglement. Kunde som leverer farlig avfall, skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte.
Når avfallet leveres, skal kunden deklarere avfallet ihht avfallsforskriften. MG kan avvise leveranser av farlig avfall som ikke er korrekt og forskriftsmessig deklarert samt avfall som inneholder prioriterte stoffer dersom dette ikke er opplyst fra kunden før levering. Kunden har for øvrig ansvaret for skader og tap som måtte oppstå som følge av feilaktig informasjon eller deklarering fra kundens side.
MG har rett til å ta prøver av leveransen og gjennomføre nærmere analyser. Dersom det viser seg å være avvik i forhold til deklarasjonen, vil kunden bli belastet for kostnadene knyttet til prøvetaking, analyser, nødvendig sluttdisponering og eventuelle ekstra frakter.

1.22.2 Særskilte bestemmelser for EE-avfall
Kunden er ansvarlig for at EE-avfall ikke blandes med annet avfall. EE-avfallet skal være sortert i henhold hovedgruppene og lastes i egnede lastebærere (bur, kasser etc.) for den gitte varegruppe. Lyspærer, sparepærer og lysrør må lagres i lukkede kasser, og ikke blandes med annet EE-avfall. Ved usikkerhet rundt sorteringsgrupper, se renas.no eller ta kontakt med kundeansvarlig for veiledning.

1.23 Særskilte bestemmelser metaller
Jern/stål og andre metaller skal leveres i henhold til avtalte betingelser.

1.24 Taushetsplikt
Begge parter er ansvarlige for at alle ansatte og eventuelle underleverandører har full taushetsplikt angående alle opplysninger de får i utførelsen av arbeidet som omfattes av avtalen.

1.25 Force majeure
Dersom avtalens eller et oppdrags gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres på grunn av hendelser som etter norsk rett regnes som force majeure, suspenderes den rammede parts forpliktelser så lenge forholdet varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, krig eller krigslignende tilstand, streik, naturkatastrofer, sabotasje, samt en tvingende beslutning fattet av offentlig myndighet eller domstol. Den part som vil påberope seg force majeure skal omgående informere den annen part om årsaken til force majeure situasjonen, forventet varighet, samt informere når situasjonen er opphørt. I tilfeller av force majeure skal hver av partene bære sine egne kostnader forbundet med force majeure situasjonen.

1.26 Vesentlig endring i rammebetingelser
Ved vesentlige endringer i de offentlige rammevilkårene for partenes virksomhet, så som ved endringer/endret praktisering av lover, forskrifter, avgifter, krav og pålegg, og som medfører at de økonomiske forpliktelsene for en av partene endres vesentlig i forhold til det som gjaldt ved inngåelse av avtalen, kan hver av partene kreve reforhandling av avtalen.

1.27 Voldgift
Denne avtalen er regulert av norsk rett.
Dersom det oppstår uenighet mellom partene i anledning avtalen eller gjennomføringen av et oppdrag, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, skal saken avgjøres ved voldgift i henhold til Voldgiftslovens bestemmelser.

1.28 Aksept
Et tilbud fra MG anses som akseptert av kunden ved signering av avtale eller ved kundens første bestilling av oppdrag. Dersom kundeforholdet har vært inaktivt i mer enn 2 år kan avtalen ikke påberopes av kunden.